Προσφέρω …αλλιώς στην αγορά

 

 • Προάγουμε τη διαφάνεια των εταιρικών δραστηριοτήτων και συναλλαγών
 • Προάγουμε τη δίκαιη μεταχείριση και εξυπηρέτηση των πελατών μας με την Υπηρεσία Υποβολής Παραπόνων
 • Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις πολιτικές, πρακτικές και διαδικασίες της Εταιρίας
 • Εφαρμόζουμε τους κανόνες Δεοντολογίας στο marketing και στη διαφήμιση
 • Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2015 για το σύνολο των εργασιών μας
 • Δημιουργούμε και προωθούμε στην ασφαλιστική αγορά καινοτόμα Ασφαλιστικά Προγράμματα
Ενημερώσεις & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Συνεργατών

Ενημερώσεις  Συνεργατών

Επικοινωνία & Πληροφόρηση

Προϊόντα & Εξυπηρέτηση

ΤΕΑ INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.

Ενημερώσεις & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Συνεργατών

Η εταιρία οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους συνεργάτες της. Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση του Δικτύου των Διαμεσολαβητών της Εταιρίας για τις εξελίξεις στον Κλάδο αλλά και για τα οφέλη από την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών μοντέλων που θα βασίζονται στις αρχές της υπεύθυνης, βιώσιμης και υγιούς επιχειρηματικότητας, μέσα από την ανταλλαγή γνώσης, εμπειρίας και καλών πρακτικών. Επιπλέον μέσα από τα εκπαιδευτικά σεμινάρια, ενημερώνονται διεξοδικά για τα νέα προγράμματα ασφάλισης της εταιρίας, εμπλουτίζονται  οι ασφαλιστικές τους γνώσεις και ανοίγουν οι ορίζοντες τους σε νέες Αγορές με εξειδικευμένες εφαρμογές.

Ενημερώσεις & Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Συνεργατών INTERLIFE

Υπεύθυνη Επικοινωνία & Πληροφόρηση για Προϊόντα & Υπηρεσίες

Με στόχο να καταστήσει ευρέως γνωστή στο καταναλωτικό κοινό την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η INTERLIFE διαμόρφωσε την δική της Πολιτική Δημόσιας Επικοινωνίας και Διαφήμισης που συνάδει με τη σχετική νομοθεσία και υπάγεται στην έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας.

Η εφαρμογή αυτής της πολιτικής αποτελεί αντικείμενο τακτικού εσωτερικού ελέγχου και κανονιστικής συμμόρφωσης.

 • Κάθε δημόσια επικοινωνία και διαφήμιση της εταιρίας πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιπλέον λόγω της ιδιαιτερότητας του αντικειμένου εργασιών της
 • Καθιστά σαφές το αντικείμενό της και τον επιδιωκόμενο σκοπό της διαφήμισης
 • Προσδιορίζει με σαφήνεια την προτεινόμενη ασφάλιση
 • Κάθε είδους εκτίμηση, πρόβλεψη ή υπόσχεση που περιλαμβάνεται στο δημοσίευμα είναι σαφώς διατυπωμένη, προσδιορίζει τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται και δεν επιτρέπει την παρανόηση του περιεχομένου της από το μέσο αναγνώστη ή θεατή
 • Οι κοινοποιούμενες πληροφορίες δεν περιλαμβάνουν παραπλανητικές ενδείξεις ή ανακρίβειες σχετικά με τις προτεινόμενες ασφαλίσεις και την ίδια την ασφαλιστική επιχείρηση
 • Όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημόσια επικοινωνία είναι ακριβή και δεν αποσιωπάται κανένα στοιχείο που είναι απαραίτητο για το σχηματισμό δίκαιης και αντικειμενικής κρίσης και άποψης
 • Σε όλες τις πληροφορίες για ασφάλιση περιλαμβάνεται σύντομη αλλά πλήρης περιγραφή των κινδύνων που συνδέονται με αυτήν
 • Οι διαφημιστικές καταχωρήσεις, πληροφορίες, ανακοινώσεις, Δελτία Τύπου, περιοδικές εκδόσεις και γενικά η επικοινωνία της εταιρίας, δεν προσκρούει σε οποιαδήποτε νομοθετική ή και κανονιστική διάταξη και δεν δημιουργεί στο καταναλωτικό κοινό αρνητική εικόνα για το θεσμό της ιδιωτικής ασφάλισης Δεδομένων των προαναφερθέντων η Εταιρία για την προβολή και κοινοποίηση των δραστηριοτήτων και των παρεχόμενων υπηρεσιών της, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα στην άρτια και ταχύτατη διαδικασία αποζημιώσεων που την χαρακτηρίζει και πάντα σε συνδυασμό με το γεγονός ότι αποτελεί μια ασφαλή και φερέγγυα επιχείρηση, προβαίνει σε: Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε ποικίλα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και συγκεκριμένα σε εφημερίδες, ασφαλιστικά περιοδικά, ηλεκτρονικό τύπο, ιστοσελίδες που απευθύνονται σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και όχι μόνον, ιστοσελίδες ομίλων, σωματείων και συλλόγων που έχουν διαδραστική σχέση με αυτήν, με ολοσέλιδες ή και πολυσέλιδες διαφημιστικές μακέτες, διαφημιστικά banners, κείμενα και άρθρα παρουσίασης των ασφαλιστηρίων προγραμμάτων της εταιρίας, συνεντεύξεις στελεχών της σχετικές με το αντικείμενο εργασιών της και την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της
 • Αναθέτει την αναπαραγωγή διαφημιστικών spot σε τηλεοπτικά κανάλια, ραδιοφωνικούς σταθμούς, τοπικής και πανελλαδικής εμβέλειας σε συνδυασμό με συνεντεύξεις στελεχών της εταιρίας και κοινοποίησεις των δράσεών της
 • Εκτυπώνει και διανέμει ενημερωτικά και διαφημιστικά φυλλάδια (prospectus και company profile) σε ετήσια βάση με επικαιροποιημένα στοιχεία τόσο οικονομικά όσο και ασφαλιστικά που περιέχουν ολοκληρωμένη και ακριβή πληροφόρηση για την εταιρία, τη φερεγγυότητά της, τις δραστηριότητές της, τα προγράμματά της και τη διάδραση με το αγοραστικό κοινό
 • Εκδίδει σε ηλεκτρονική μορφή ανά τρίμηνο και δημοσιοποιεί σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες και στο Δίκτυο Διαμεσολαβητών της, το περιοδικό “INTERLIFE magazine” που περιέχει διαφημίσεις ασφαλιστηρίων προγραμμάτων και ενημέρωση για αυτά και γενικά προβάλλει την εικόνα της εταιρίας μέσα από άρθρα του Διευθύνοντος Συμβούλου, στελεχών και άλλων, σε συνδυασμό με έκθεση των δραστηριοτήτων της
 • Παρέχει στο Δίκτυο Διαμεσολαβητών που διαθέτει πανελλαδικά και με το οποίο συνεργάζεται, υλικό διαφήμισης και προβολής της εταιρίας όπως διαφημιστικές φωτεινές πινακίδες, prospectus, ραδιοφωνικά spot, πληροφοριακό υλικό τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή με στόχο την προώθηση των πωλήσεων της INTERLIFE και την ευρεία προβολή των προγραμμάτων της
 • Προβαίνει σε διαφημίσεις στα Social Media όπως το Facebook παρουσιάζοντας τα προϊόντα της
 • Διαφημίζεται συμμετέχοντας σε επιχειρηματικά συνέδρια, Ημερίδες Ιδιωτικής Ασφάλισης και ποικίλες άλλες διοργανώσεις με banners, έντυπα διαφημιστικά φυλλάδια, ομιλίες και παρουσία στελεχών, ενώ υλικό της συμμετοχής προβάλλεται μέσω youtube και προωθείται σε ασφαλιστικές ηλεκτρονικές ιστοσελίδες
 • Επικοινωνεί δημόσια με τακτικά Δελτία Τύπου που αποστέλλονται σε έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο

Τέλος, η Πολιτική Δημόσιας Επικοινωνίας και Διαφήμισης της INTERLIFE Ασφαλιστικής ορίζει πως η προβολή της Εταιρίας διατηρεί τον ενημερωτικό της ρόλο, διευκολύνει τον αγοραστή στις επιλογές του, δίνει την ευκαιρία σύγκρισης και προβάλλει την σταθερή και υγιή πορεία της σε συνδυασμό με την κοινοποίηση των υψηλής ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών της

Προϊόντα & Εξυπηρέτηση

Η INTERLIFE ασκεί όλους τους κλάδους ασφάλισης Ζημιών ( Υγείας, Περιουσίας, Σκαφών, Αυτοκινήτου, Νομικής Προστασίας και Αστικής Ευθύνης). Σχεδιάζει και διαθέτει Ασφαλιστικά Προγράμματα  που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ανάγκες του καθενός μέσα από ένα πανελλαδικό Δίκτυο Διαμεσολαβητών.

Επιπλέον, η γρήγορη καταβολή αποζημιώσεων στους δικαιούχους (πελάτες και μη), το χαμηλό ποσοστό δικαστικών αντιδικιών στις ζημίες και το υψηλό μερίδιο φιλικού διακανονισμού στο σύνολο των ζημιών ΑΕ,  προσδίδουν αξία στην εταιρία ενώ  η ικανοποίηση του αποζημιούμενου αναδεικνύει την χρησιμότητα της ασφάλισης.

Προϊόντα & Εξυπηρέτηση

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης της INTERLIFE ΑΑΕΓΑ – Ν.Π.Ι.Δ. (TEA INTERLIFE ΑΑΕΓΑ Ν.Π.Ι.Δ.) ιδρύθηκε τον Ιούνιο του έτους 2019 με την έγκριση του Καταστατικού από τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ/ Τεύχος Β’ 2150/07.06.2019).

Το «ΤΕΑ INTERLIFE – Ν.Π.Ι.Δ.», είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με ιδρυτικά μέλη την πλειοψηφία των εργαζομένων στον Όμιλο INTERLIFE, ενώ έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου καθώς και όλο το Δίκτυο των Συνεργαζόμενων με την Εταιρία Διαμεσολαβητών. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον έλεγχο αφενός της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και αφετέρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σκοπός του ΤΕΑ INTERLIFE είναι η χορήγηση στους ασφαλισμένους, επαγγελματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση και συγκεκριμένα Συνταξιοδοτική παροχή εφάπαξ ποσού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Εταιρία θα καταβάλλει υποχρεωτικά τακτικές εισφορές για κάθε ασφαλισμένο-εργαζόμενο σε μηνιαία βάση, ενώ για τους ασφαλισμένους-συνεργαζόμενους Διαμεσολαβητές θα καταβάλει υποχρεωτικά εισφορές υπολογιζόμενες ως ποσοστό επί του ετήσιου τζίρου παραγωγής που θα έχουν πραγματοποιήσει με την Εταιρία στο πλαίσιο συνεργασίας τους.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα καταβολής έκτακτων εισφορών τόσο από τους ασφαλισμένους του Ταμείου όσο και από την Εταιρία.

Η Ίδρυση του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης INTERLIFE αποτελεί μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Εταιρίας στο πλαίσιο της πολύχρονης σχέσης εμπιστοσύνης που διέπει τις σχέσεις της με τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της και τη συμβολή της στη βελτίωση των συνθηκών συνταξιοδότησής τους.