Κώδικες Δεοντολογίας & Ηθικής/Βέλτιστες Πρακτικές

Κώδικας Δεοντολογίας

Η INTERLIFE από την ίδρυσή της εφαρμόζει βέλτιστες πρακτικές στις επιχειρηματικές δραστηριότητές της, στη διοίκηση, στους κανόνες συμπεριφοράς των Στελεχών και των Υπαλλήλων μεταξύ τους και απέναντι στους συναλλασσομένους, τους μετόχους και γενικά στους συμμετόχους της.

Δεσμεύσεις

Η επιχειρηματική δραστηριότητά της INTERLIFE διέπεται από τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

 • Έναντι της πελατείας, δεσμεύεται να δίδει απόλυτη προτεραιότητα στην εξυπηρέτησή της και στη συνεχή βελτίωση της ποιότητας παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Έναντι των συνεργατών δεσμεύεται για τη διατήρηση διαφανούς και υπεύθυνης συνεργασίας μέσα στα πλαίσια του νόμου
 • Έναντι των μετόχων της, πάγια δέσμευση της INTERLIFE είναι η δημιουργία υπεραξίας και η φροντίδα εύλογης αποδόσεως των επενδύσεων
 • Έναντι του Προσωπικού της, δεσμεύεται να διασφαλίζει δίκαιη αμοιβή, άριστες συνθήκες εργασίας και δυνατότητες εξελίξεως βασισμένες στην αξιοκρατία και στην ίση μεταχείριση χωρίς διακρίσεις
 • Έναντι του κοινωνικού συνόλου, δεσμεύεται να συμβάλλει ενεργά στον πολιτισμό, την παιδεία, την υγεία και το περιβάλλον

Αρχές

Κάθε δραστηριότητα της εταιρίας έχει ως απώτερο σκοπό έχει την ανάπτυξη και την ευρωστία της και διέπεται από αρχές που επιβάλλονται από τον νόμο ή την ηθική, όπως:

 • η ακεραιότητα και η εντιμότητα, η αμεροληψία και η ανεξαρτησία, η εχεμύθεια και η διακριτικότητα, η συνειδητή, πειθαρχημένη και λογική ανάληψη κινδύνου, η πλήρης, σωστή και αληθής πληροφόρηση,
  η ενεργός συμμετοχή στο κοινωνικό περιβάλλον

Υποχρεώσεις

 • Από τις παραπάνω δεσμεύσεις και αρχές απορρέουν υποχρεώσεις για τους εργαζόμενους, τα στελέχη και τους συνεργάτες της INTERLIFE που αναπτύσσονται από τη Γενική Διευθύνσεως και κοινοποιούνται μέσα από σχετικές Εγκυκλίους που αποστέλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα

Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής

Ο Κώδικας Δεοντολογίας και Ηθικής βασίζεται σε πέντε “Κοινές και Θεμελιώδεις Ηθικές Αξίες”, αυτές της Ακεραιότητας, της Διαφάνειας, της Προσωπικής Δέσμευσης,του Σεβασμού και της Δικαιοσύνης. Επίσης, βασίζεται σε πέντε “Κοινές Επαγγελματικές Αξίες”: της Αποτελεσματικότητας, της Πελατοκεντρικότητας, του Επαγγελματισμού, της Σχέσης Κόστους – Αξίας (Value for Money) και της Καινοτομίας.

Ο Κώδικας συμπληρώνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο και προσδιορίζει τη συμπεριφορά την οποία οφείλουν να επιδεικνύουν όλοι όσοι εργάζονται για την Εταιρεία. Υπεύθυνη για την εφαρμογή και την τήρηση των αρχών του Κώδικα είναι η Διοίκηση. Τυχόν παραβάσεις, καθώς και κάθε προσπάθεια συγκάλυψής τους, αναφέρονται στον   στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελούν αντικείμενο ενδελεχούς έρευνας. Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής, όλοι όσοι εργάζονται για στην INTELIFE δεσμεύονται, μεταξύ άλλων για:

 • Τήρηση υποσχέσεων
 • Συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία
 • Ανάληψη ευθυνών των πράξεών τους
 • Αντιμετώπιση όλων των συνεργαζομένων ποικιλοτρόπως με την εταιρία με δικαιοσύνη αξιοπρέπεια και σεβασμό
 • Ενέργειες με γνώμονα το συμφέρον της Εταιρίας και των μετόχων
 • Άρνηση προσωπικών ευεργετημάτων
 • Διαφύλαξη των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται
 • Σεβασμό στην ιεραρχία
 • Στήριξη της εικόνας της εταιρίας
 • Σεβασμό στα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας
 • Ευαισθησία και φροντίδα του περιβάλλοντος

Κατά το 2013 δεν αναφέρθηκε κανένα περιστατικό παραβίασης του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής.

Εσωτερικός Έλεγχος

Στην INTERLIFE  λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ο επικεφαλής  της οποίας αναφέρεται στην ανώτερη Διοίκηση (ή στην Επιτροπή Ελέγχου) προκειμένου να διασφαλίσει την ανεξαρτησία του.

Η αποστολή της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι να παράσχει ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαίωση προς την Διοίκηση της εταιρείας, καθώς επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχεδιασμένες για να προσθέτουν αξία και να βελτιώνουν τις λειτουργίες της Εταιρείας. Βοηθάει τον οργανισμό να πετύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του υιοθετώντας μια συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των δικλίδων ασφαλείας και των διαδικασιών εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο Επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου και τα στελέχη της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη ενός ευέλικτου ετησίου σχεδίου εσωτερικού ελέγχου, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη μεθοδολογία βασιζόμενη στους αναγνωρισμένους κινδύνους συμπεριλαμβανομένων οποιονδήποτε ανησυχιών ή θεμάτων της Διοίκησης και την υποβολή αυτού στην Επιτροπή Ελέγχου για επισκόπηση και έγκριση.

Η λειτουργία της Μονάδας του Εσωτερικού Ελέγχου δεσμεύεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Διεθνή Πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, όπως έχουν εκδοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών.

Solvency II

Το Solvency II (Φερεγγυότητα ΙΙ) είναι το νέο υπό ανάπτυξη, θεσμικό πλαίσιο που ρυθμίζει τις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας, λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών εταιρειών οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος του Solvency II είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης ενιαίας ασφαλιστικής αγοράς στον ευρωπαϊκό χώρο και συγχρόνως, η εισαγωγή νέων τεχνικών διαχείρι-σης κινδύνων, εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας, που θα διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία της αγοράς και το κατάλληλο επίπεδο προστασίας του καταναλω-τη ασφαλισμένου. Σύμφωνα με το Solvency IΙ, η μέτρηση του ενεργητικού, των υποχρεώσεων και των απαιτουμένων κεφαλαίων βασίζεται σε οικονομικές αρχές, ενώ θα πρέπει απαραίτητα κατά τους υπολογισμούς να λαμβάνεται υπ’ όψιν ο συνολικός κίνδυνος που εμπεριέχεται στη δραστηριότητα των ασφαλιστικών εταιρειών.

* Ο Δείκτης Φερεγγυότητας της Εταιρίας  έφθασε το 4,37 το Δεκέμβριο του 2013

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η INTERLIFE, εναρμονιζόμενη με τις απαιτήσεις της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έχει λάβει από την εν λόγω Αρχή τις απαραίτητες άδειες για τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία αρχείων με προσωπικά και ευαίσθητα δεδομένα πελατών, συνεργατών, προμηθευτών και Προσωπικού.

Διαχείριση Αιτιάσεων

Στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, η INTERLIFE δημιούργησε Υπηρεσία υποβολής παραπόνων με γνώμονα και σκοπό τη σωστή εξυπηρέτηση και δίκαιη μεταχείριση των πελατών της.

Ως «παράπονο» νοείται η δήλωση δυσαρέσκειας που απευθύνεται στην ασφαλιστική εταιρεία από πρόσωπο το οποίο σχετίζεται με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή με τις υπηρεσίες ασφάλισης που του παρέχονται. Η έννοια των παραπόνων δεν περιλαμβάνει τις αναγγελίες απαιτήσεων ή αιτήσεις αποζημίωσης, ούτε τα απλά αιτήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση του συμβολαίου και την παροχή πληροφοριών ή διευκρινήσεων. Εφαρμόζει ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής και διαχείρισης των παραπόνων για την ορθή διαχείριση και επίλυση τυχόν παραπόνων και έχουν ορισθεί υπεύθυνοι ανά κλάδο εργασιών.