Υιοθέτηση Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs)

Η INTERLIFE Ασφαλιστική, αναγνωρίζει την άμεση ανάγκη λήψης μέτρων μέσω της υιοθέτησης των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η ορθή υιοθέτηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, επιτυγχάνεται με τη στρατηγική συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων μερών, με την ορθή αξιολόγηση και χαρτογράφηση των καίριων ζητημάτων της κοινωνίας και του πλανήτη, με τη συστηματική και λεπτομερή καταγραφή όλων των δράσεων που υλοποιούνται και τέλος με τον έλεγχο και επανασχεδιασμό των δράσεων.

Η συνεχής προσπάθεια για έναν κόσμο πιο δίκαιο και πιο εύρωστο είναι συνυφασμένη με την εταιρική μας κουλτούρα και φιλοσοφία. Η INTERLIFE, απαντά σε αυτή την πρόκληση και επενδύει ηθικά σε οτιδήποτε αξίζει!