ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η INTERLIFE A.Α.Ε.Γ.Α, μέσω του δικτυακού τόπου www.prosferoallios.gr παρέχει στον επισκέπτη/χρήστη του την δυνατότητα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας “προσφέρω …αλλιώς” που είναι ένας από τους βασικούς άξονες λειτουργίας της Εταιρίας με πρωτοβουλίες, δράσεις και χορηγικές ενέργειες.

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της INTERLIFE, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, κειμένων, ειδήσεων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδιαγραμμάτων, απεικονίσεων, παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά κάθε είδους αρχείων αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων που περιλαμβάνονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του δικτυακού τόπου της INTERLIFE και αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα ή προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας των τρίτων για τα οποία υπεύθυνοι είναι οι τρίτοι.

Ως εκ τούτου απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αποθήκευση, αντιγραφή, διανομή, έκδοση ή και με οποιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση, μεταβίβαση του περιεχομένου αυτού ή τμήματός του, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη – συναίνεση της INTERLIFE.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Ο επισκέπτης οφείλει να διαβάσει τους παρακάτω όρους χρήσης παροχής υπηρεσιών πριν από την επίσκεψη ή χρήση του δικτυακού τόπου και σε περίπτωση διαφωνίας με αυτούς, οφείλει να μην κάνει χρήση εγκαταλείποντας τον δικτυακό τόπο, καθώς με  τη χρήση και παραμονή του στο δικτυακό τόπο τεκμαίρεται η ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης από τον επισκέπτη/χρήστη.

Ο επισκέπτης/χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου οφείλει, αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, την προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη, καταχρηστική και μη προσήκουσα συμπεριφορά χρήσης του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου. Σε αντίθετη περίπτωση ευθύνεται για κάθε ζημία που τυχόν προκληθεί στην INTERLIFE ή σε τρίτο από την παράνομη χρήση εκ μέρους του, του δικτυακού τόπου www.prosferoallios.gr, υποχρεούται δε να αποζημιώσει την INTERLIFE στη περίπτωση που αυτή υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης που απορρέει από κάθε μορφής δική του παράβαση.

 

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι πληροφορίες που αναφέρονται στον δικτυακό τόπο www.prosferoallios.gr παρέχονται καταβάλλoντας κάθε προσπάθεια για την ορθότητα τους κατά το χρόνο συγγραφής τους, αποκλείεται δε κάθε ευθύνη της INTERLIFE για οποιαδήποτε τυχόν αποθετική ή διαφυγόν κέρδος, άμεση ή έμμεση ζημία του επισκέπτη/χρήστη. Η INTERLIFE δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται ότι η πληροφόρηση θα παρέχεται χωρίς παραλείψεις ή επικαιροποιήσεις ή σφάλματα ή διακοπή ή ότι η αποκατάσταση τυχόν λαθών θα αποκαθίσταται άμεσα.

Η INTERLIFE δεν εγγυάται την έλλειψη ή μη εμφάνιση κακόβουλων λογισμικών και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία τυχόν παρουσιαστεί στον επισκέπτη/χρήστη κατά την επίσκεψή του στον δικτυακό τόπο www.prosferoallios.gr.

Η  INTERLIFE έχει το δικαίωμα να διακόπτει εν όλω ή εν μέρει τη λειτουργία του www.prosferoallios.gr  και να προβαίνει σε μεταβολή του περιεχομένου του, για οποιοδήποτε λόγο ενδεικτικά αναφερομένων (συντήρηση, αναβάθμισης κτλ), με ή χωρίς προειδοποίηση.

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου www.prosferoallios.gr διέπεται από την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους, με εξαίρεση όπου προβλέπεται από τον Νόμο στις αρμόδιες και μόνο Αρχές, διαφυλάσσεται δε απόλυτα ο προσωπικός τους χαρακτήρας.

Ο Δικτυακός τόπος της INTERLIFE διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, καταγραφής παραπόνων, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών του. Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρήστης / επισκέπτης της ιστοσελίδας μας έχει τη δυνατότητα αφού επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα και διαπιστώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου να ζητήσει τη διαγραφή, διόρθωση ή αλλαγή του. Ανήλικοι έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων / κηδεμόνων τους και δεν υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία.

H  INTERLIFE θα πράξει το καλύτερο δυνατό προκειμένου να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με τρόπο που να προστατεύεται και να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα όσο το δυνατόν καλύτερα. Η INTERLIFE συγκεντρώνει τα προσωπικά δεδομένα μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για την παροχή σε σας των υπηρεσιών της, για λόγους δημιουργίας στατιστικών στοιχείων μέσω της ιστοσελίδας, για λόγους ανάλυσης της πλοήγησης αποκλειστικά στην ιστοσελίδα της και για λόγους συμμόρφωσης με τα υποχρεωτικά προαπαιτούμενα.
Η συλλογή των σχετικών πληροφοριών γίνεται αποκλειστικά για λόγους επαναληπτικού μάρκετινγκ ή εντοπισμού παρόμοιου κοινού στον ιστότοπο της INTERLIFE.

H INTERLIFE δεν συγκεντρώνει μεμονωμένη πληροφορία για κάθε προσωπικό  δεδομένο του επισκέπτη/χρήστη εκτός αν ο ίδιος ο επισκέπτης/χρήτης ειδικά και εν γνώσει του παρέχει τέτοια πληροφορία. Η INTERLIFE σας ενημερώνει ότι οι περισσότεροι από τους πλοηγούς αυτόματα δέχονται «cookies», αλλά μπορεί ο χρήστης συνήθως να διαφοροποιήσει τη διάταξη του πλοηγού του για να το εμποδίσει μεταβαίνοντας στις Ρυθμίσεις διαφημίσεων. Εναλλακτικά, μπορεί να εξαιρεθεί από τη χρήση cookie προμηθευτών τρίτου μέρους μέσω της σελίδας εξαίρεσης της Πρωτοβουλίας διαφημιστικού δικτύου. Σε κάθε περίπτωση αν δεν επιθυμεί να δέχεται «cookies»,  μπορεί να αναφερθεί στο σχετικό  αρχείο βοηθείας του πλοηγού του στο Internet.
Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται όπως περιοδικά ελέγχει την παρούσα σελίδα για οποιεσδήποτε αλλαγές μπορεί να γίνουν με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, μπορεί δε οποτεδήποτε, σύμφωνα με τον Νόμο, να ασκήσει το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή και αντίρρησης με γραπτή δήλωση/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή στη διεύθυνση της INTERLIFE.

 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

Η INTERLIFE δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων που είναι συνδεδεμένοι με τον παρόντα δικτυακό τόπο. Η INTERLIFE δεν εκπροσωπεί τις εταιρίες/επιχειρήσεις των οποίων οι ιστοσελίδες είναι συνδεδεμένες με τη δική της, ούτε εγγυάται, με κανένα τρόπο την ορθότητα των πληροφοριών που υπάρχουν σε αυτές.

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να αποδέχεται τους όρους χρήσης των συγκεκριμένων δικτυακών τόπων και να απευθύνεται στους παρόχους του για οτιδήποτε προκύψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ή της χρήσης του.

Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται αποκλειστικά και μόνο για διευκόλυνση του επισκέπτη/χρήστη του δικτυακού τόπου της INTERLIFE και δεν δημιουργεί οποιασδήποτε μορφής δέσμευση, εγγύηση ή παρότρυνση για οποιονδήποτε.

Σε καμία περίπτωση η INTERLIFE ή κάποιος από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή συμβούλους της δεν υπέχει ευθύνη σχετικά με πληροφορίες που περιέχονται στο website των άλλων εταιριών σχετικά με τα προϊόντα τους. Η σύνδεση με άλλες ιστοσελίδες δημιουργείται μόνο για λόγους εξυπηρέτησης, η πρόσβαση και χρήση άλλων συνδεδεμένων ιστοσελίδων, γίνεται με ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη, ενώ η INTERLIFE δεν έχει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων που αυτοί ακολουθούν.

 

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι συγκεκριμένοι όροι χρήσης διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, ερμηνεύονται δε με βάση τους κανόνες καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Για την επίλυση τυχόν διαφοράς με αφορμή τους όρους αυτούς, την ισχύ τους, την ερμηνεία τους και την λειτουργία του δικτυακού τόπου www.prosferoallios.gr, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.

Εάν κάποιος Όρος Χρήσης κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει χωρίς όμως να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε τροποποίηση των Όρων Χρήσης θα είναι ισχυρή μόνο εάν γίνει και δηλωθεί γραπτά και ενσωματωθεί στους Όρους Χρήσης της παρούσας σύμβασης.

Καμία τροποποίηση των πληροφοριών της συγκεκριμένης σελίδας δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

 

ΕΚΔΟΤΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Έδρα: 14Ο χλμ Θεσσαλονίκης – Πολυγύρου, ΤΚ 57001 ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΑΦΜ 094342626, ΔΟΥ ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, Τηλ. (+0030) 2310 499099, ΦΑΞ : 2310 499099